Polish English German
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Defanti obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku

I Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy defanti działający pod adresem http://www.defanti.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez firmę „Pierrot" Sp. z o.o., z siedzibą w Bogucinie, ul. Gnieźnieńska 159, 62-006 Kobylnica; NIP 777-26-06-887, Regon 634234968 o kapitale zakładowym 2.300.000,00 zł zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000070845, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 3. Dostępne środki komunikacji Klienta ze Sklepem to:
  a) telefon: 601 098 999,
  b) e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  c) adres korespondencyjny: Pierrot Sp. z o.o. Bogucin, ul.Gnieźnieńska 159, 62-006 Kobylnica.
 4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  a) Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem http://www.defanti.pl prowadzony przez Sprzedawcę,
  b) Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży,
  c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  e) Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu,
  f) Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów:
  - firma kurierska,
  - Poczta Polska S.A. .
  g) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  h) Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta,
  i) Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w regulaminie wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego,
  j) Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego mogący być przedmiotem umowy sprzedaży,
  k) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient dokonuje zamówienia,
  l) Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email,
  m) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą,
  n) Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sprzedawcę, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego, promocjach, konkursach, itd.


II Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym przez stosowanie protokołu SSL.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 39 lub FireFox 34 lub nowszych, z włączoną obsługą języka javascript, akceptująca pliki typu „Cookie" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający prawa osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostepnienie w jakiejkolwiek formie hasła.
 6. Wszystkie fotografie umieszczone na stronie internetowej defanti.pl (dalej: utwory) są własnością firmy „Pierrot” Sp. z o.o., jak również są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, praw własności przemysłowej, praw osobistych oraz innych praw własności intelektualnej.
 7. Każde wykorzystanie utworów, a w szczególności umieszczanie ich w sieciach informatycznych typu internet, zwielokrotnienie techniką cyfrową lub poligraficzną, publikowanie, użycie jako wzoru do sporządzania rysunków lub karykatur, użycie fragmentów stających się poprzez montaż (fotocomposing) częścią nowego utworu, wymaga uzyskania stosownej licencji poprzez zawarcie umowy licencyjnej z Pierrot Sp. z o.o. w formie pisemnej.


III Rejestracja i logowanie.

 1. Dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji.
 2. Klienci mają również możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego w drodze rejestracji poprzez utworzenie Konta. Świadczenie usług w ramach Konta jest bezpłatne i ma charakter bezterminowy.
 3. Zarejestrowanie konta klienta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu e-mail oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć „Zapisz". Następnie na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłane potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych za wyjątkiem loginu.
 5. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których zamówienie złożone przez Klienta jest w trakcie realizacji. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.


IV Składanie zamówień, zawarcie umowy

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.defanti.pl.
 3. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza w systemie Sklepu Internetowego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia.
 4. Klient składa zamówienie, wskazując towar, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod piktogramem koszyka zlokalizowanego pod miniaturą towaru lub przez uruchomienie linku ukrytego pod przyciskiem „dodaj do koszyka" zlokalizowanego w szczegółach towaru nad opisem, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie.
 5. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia jest każdorazowo podawana w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 6. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Każdorazowo przed zakończeniem zakupów w Koszyku, Klient informowany jest o łącznej cenie za wybrany towar dostawę. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk "Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 8. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zostaje zawarta umowa sprzedaży. Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki sprzedaży przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas rejestracji lub składania zamówienia.


V Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) i nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostawy.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczane są przy prezentowanym towarze.


VI Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) przelew bankowy poprzez wewnętrzny system płatności, obsługiwany przez firmę PayU, z siedzibą w Poznaniu, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta,
  c) gotówką za pobraniem, płatność u dostawcy przy dokonywaniu dostawy, w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
  d) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w siedzibie Sprzedawcy, w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar zostanie wydany w siedzibie Sprzedawcy,
 2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przelew bankowy, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.


VII Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia towaru

 1. Sprzedawca realizuje dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia z dostawą towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie, na numer: 601 098 999 w celu indywidualnego ustalenia warunków i możliwości realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy towarów objętych takim zamówieniem.
 3. Towary dostarczane są w dni robocze.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego informacje o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 5. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej liczony jest w dniach roboczych od dokonania płatności przez Klienta w przypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.
 6. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie Sklepu Internetowego liczony jest w dniach roboczych od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem".
 7. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 8. W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą zamawiane towary.


VIII Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot towarów i kosztów.

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru przez Konsumenta w posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 3. KOnsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsumenta może złożyć korzystając z formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.defanti.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, w każdym przypadku nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Knsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U, z 2014r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


IX Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli towar ma wadę Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta na inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, albo żądać usunięcia wady. Sprzedawca obowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania towaru. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu do wymiany towaru lub usunięcia wady.


X Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od jej złożenia.
 4. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.
 5. Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania towaru do Klienta.


XI Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
 2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsumenci mogą skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
 5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


XII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie danych w procesie rejestracji lub zamawiania (w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta) uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
 8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność przez system PayU jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.


XII Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub wpisali swój adres e-mail na stronie Sklepu Internetowego i uruchomili link pod przyciskiem „Zapisz" wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o oferowanych towarach. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera.


XIV Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosowanego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.


XV Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca poinformuje o zmianie regulaminu na stronie internetowej www.defanti.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu w celu umożliwienia zaakceptowania zmian lub odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek obciążeń dla Klienta.

Dokumenty do pobrania
Regulamin w PDF pobierz
Formularz odstąpienia od umowy pobierz
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przez konsumenta pobierz